Bel (072) 5123712 >>

Medezeggenschapsraad

Nieuw email Medezeggenschapsraad

 

De Medezeggenschapsraad van de Regenboog

Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR). Zo ook De Regenboog.

Ouders en personeel hebben via de MR het recht om invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Vanuit het schoolbestuur worden belangrijke besluiten voorgelegd aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken bij het schoolbestuur.

 

Taken en rechten van de MR

De MR praat niet alleen met het schoolbestuur maar geeft adviezen en beslist mee over allerlei soorten onderwerpen. Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Hierin is ook vastgesteld welke beleidsonderwerpen in welke categorie vallen. Daarnaast is er een wettelijke Informatieplicht. Het schoolbestuur moet de MR tijdig, voldoende en vooral juist informeren. Zo kan de MR op een goede manier gebruik maken van deze rechten.

 

Adviesrecht betekent dat de MR advies mag geven aan het schoolbestuur over een onderwerp. Het advies mag worden overgenomen of afgewezen. Bij afwijzing is het schoolbestuur wel verplicht dit goed te beargumenteren aan de MR. Indien de argumenten onvoldoende zijn moet het schoolbestuur de beslissing opnieuw overwegen of onderbouwen.

Adviesrecht onderwerpen zijn bijvoorbeeld fusieplannen en het personeelsbeleid van de school.

 

Instemmingsrecht wil zeggen dat het schoolbestuur enkel een besluit mag nemen en  uitvoeren als de MR hiermee instemt. Ouders en personeelsleden die de MR vertegenwoordigen hebben instemming over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn.

Bij sommige onderwerpen heeft de volledige MR instemmingsrecht. Bij andere alleen de ouders of alleen het personeel. Zo gaat de hele MR over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage maar hebben enkel de ouders instemming over de hoogte hiervan. Bij de invulling van nascholing voor het personeel heeft enkel de lerarenvertegenwoordiging weer een stem. Ook dit is allemaal wettelijk bepaald.

 

Samenstelling


De MR is voor volgend jaar gesplitst dwz een MR voor Tochtwaard en een MR voor MDL. Voor overkoepelende zaken zal er overleg zijn en beiden kunnen elkaar ondersteunen waar nodig.

De MR van De Regenboog Meidoornlaan bestaat uit 6 vertegenwoordigers: 3 personeelsleden en 3 ouders. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen wanneer een iemand MR verlaat. Deze verkiezing bepaalt wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR. 

 
 

In contact met de MR

De leden van de MR vertegenwoordigen alle ouders en alle personeelsleden. Uiteraard zijn ze zelf goed op de hoogte van wat er zoal gebeurt. Toch is het belangrijk om vanuit overige ouders en leerkrachten input, meningen of vragen te ontvangen.

Als u zelf iets wilt meegeven aan de MR kan dat door een email te sturen aan:

mr.regenboog@saks.nl

 

De MR vergadert ongeveer acht keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar zodat het mogelijk is hierbij aanwezig te zijn. Voor de data en eerstvolgende agenda kan ook een bericht gestuurd worden via de email. In de nieuwsbrief verschijnt een klein stukje vanuit de MR over de belangrijkste en actuele onderwerpen die behandeld zijn. 

 

 

 

 

 

 

Contact

RK Basisschool De Regenboog
Meidoornlaan 13
1829 EA Alkmaar
Tel: 072-5123712
e-mail: regenboog-m@saks.nl

Aanmelden >>